خراسان جنوبی را به نام سرزمین مشاهیر و مفاخر و علما می شناسند معرفی این مشاهیر از وظایف بنیاد نخبگان می باشد در این مجموعه سعی کرده ایم با معرفی این بزرگان، جوانان و مردم را با خصوصیات افراد بزرگ آشنا کنیم باشد که الگویی برای همگان و چراغی برای روشنایی راه این مسیر پر افتخار برای ما باشند.