خراسان جنوبی مهد علم و ادب و ایمان و خطه نخبه پروری است که در دل کویری خود عالمان بزرگ و اثرگذاری پرورانده است. بنیاد ملی خراسان جنوبی بر آن بوده است تا به روش، منش و راه موفقیت های بزرگان علم و ادب بپردازد و آن را به عنوان الگو برای نسل کنونی بازگو کند.

دست اندرکاران

دکتر سید سعیدرضا احمدی زاده

خراسان جنوبی را به نام سرزمین مشاهیر و مفاخر و علما می شناسند معرفی این مشاهیر از وظایف بنیاد نخبگان می باشد در این مجموعه سعی کرده ایم با معرفی این بزرگان، جوانان و مردم را با خصوصیات افراد بزرگ آشنا کنیم باشد که الگویی برای همگان و چراغی برای روشنایی راه این مسیر پر افتخار برای ما باشند.

رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی